แนะนำโรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา

โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 9 ตำบล กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 90180  Tel,Fax +66 74 300632  website https://www.wissk.ac.th
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนหลักสูตร มััธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนประจำเท่านั้น

ปรัชญา
เสริมสร้างวิทยา สรรค์สร้างคุณธรรม

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผู้นำ ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม มีค่านิยมมีเจตคติที่ดีมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรสถาน
ศึกษากำหนด
2. จัดกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวัย
3. จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมศาสนาได้ถูกต้องตามหลัก
การศาสนาอิสลาม
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการดูแลตนเองมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี
5. จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปฎิบัติงานและ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ