เข้าห้องเรียน
Google Classroom
icon
สำหรับนักเรียน
๑.การติดตั้ง Classroom
๒.แก้ปัญหาเข้า Classroom ไม่ได้
๓.แก้ปัญหาเข้าห้องผ่าน มือถือไม่ได้
สำหรับครูผู้สอน
1.การสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน
2.GoogleForms สร้างแบบทดสอบ