ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยขออนุญาตจดทะเบียนเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ

มาตรา 15 ( 1 ) เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสามัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษาดังนี้

1.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมุสลิมได้ศึกษาวิชาการศาสนาและสามัญ

2.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิมได้เรียนรู้ถึงหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมุสลิมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

4.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมุสลิมรู้จักสิทธิหน้าที่ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

5.  เพื่อให้เยาวชนไทยมุสลิมสามารถดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข

ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการเหตุการณ์สำคัญดังนี้

ปีพุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ

ปีพุทธศักราช  2553 ได้มีการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ปีพุทธศักราช 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ( พ.ศ. 2554 – 2558 ) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา ในระดับดี 

ปีพุทธศักราช 2561 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน นายสัน  สันนะกิจ ได้เสียชีวิตในวันที่  29 กันยายน 2561

ปีพุทธศักราช 2562 นายนัสรอน  สันนะกิจ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่  28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

 ปัจจุบันทางโรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ และมีการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

 ข้อมูลผู้บริหาร

 

        – ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นายทิชากรณ์  จินดา โทรศัพท์ 081- 2763678  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน